2024: Partnerem letošního ročníku JTS 2024 je firma COPLAN Projekt s.r.o. Sponzor cen a pohárů ve výši 5 000,- Kč.
PROPOZICE 2024
Janov Trip Series 2024 (dále jen "JTS" nebo "série") je "výjezdní" série turnajů, jíž se může zúčastnit maximálně 26 hráčů. Jedná se o jedenáctý ročník.

Již oblíbenou klasikou bude "vložený" turnaj u nás doma na Janově s názvem Caddie Time. Každý hráč má povinnost na tomto turnaji mít nosiče holí. Navíc bude tento turnaj bohatě "dotován" body do celkového pořadí v koeficientu 2,4. Více najdete v detailech turnaje.

Hraje se dle termínové listiny, systémem "Stableford" bez rozdělení kategorií, tzn. že všichni zúčastnění hráči hrají v jedné skupině. Každý hráč získá příslušný počet bodů do celkového pořadí dle tabulky "Bodový systém" dle umístění na jednotlivém turnaji. Turnaje se hrají bez úpravy HCP. Po ukončení série bude za vítěze prohlášen účastník, který v průběhu celé série získá nejvíce bodů. Do celkového hodnocení se započítává 8 bodově nejvyšších výsledků každého účastníka z deseti odehraných turnajů. V případě shodného výsledku na první pozici po odehrání všech turnajů se odehraje "PlayOff" na hřišti v Janově, které by mělo rozhodnout o vítězi série. Jamky zvolené pro PlayOff jsou stanoveny takto:
1. jamka č. 4,
2. jamka č. 3,
3. jamka č. 4,
4. jamka č. 1,
5. jamka č. 2,
6. jamka č. 3
PlayOff se hraje systémem "jamkovka" a pořadí jamek se opakuje do rozhodnutí.
V případě uhrání stejného výsledku na daném turnaji hráči dělí danou pozici.

Registrace a přihlašování:
Bude možné prostřednictvím webových stránek série ( http://www.khgcs.cz/jts ) nebo jej bude zajišťovat promotér série Karel Frontz (tel. +420 603 503 611, e-mail: kafr@seznam.cz) a asistent Miroslav Píša (tel. +420 724 273 720, e-mail: pisa.miroslav@email.cz). Seznam přihlášených bude vyvěšen na internetových stránkách série. Nejprve je nutné se zaregistrovat do aktuálního ročníku. Po registraci dostanete mailem ověřovací kód, který bude nutný pro přihlašování a odhlašování z jednotlivých turnajů. Je nutné mít listinu přihlášených na celou sérii nejméně 2 týdny před plánovaným startem prvního turnaje, aby mohl pořadatel zajistit startovní časy na hřišti včas a mohl připravit startovní listinu. Přihlásit se mohou i hráči, kteří nejsou členy KHGCS.

Nasazení do flightů:
Flighty budou sestaveny losováním ze 2 výkonnostních košů, a to koš 1 = HCP 0-18, koš 2 = HCP 18,1-BEZ. Samozřejmě je možné tento bod upravit tak, aby byl počet hráčů v obou koších vyrovnaný. Výjimky lze konzultovat s asistentem série, který má právo sestavit flighty podle vlastního uvážení.

Pravidla:
Hraje se dle platných pravidel golfu, místních pravidel daného hřiště, pravidel golfové etikety a slušného chování. Měřícími přístroji je dovoleno měřit pouze vzdálenost, není dovoleno měření výškových rozdílů, rychlost a směr větru. Hráč je v případě použití takovéhoto měřícího zařízení (mobilního telefonu s aplikací, dálkoměru, golfových hodinek apod.) povinen spoluhráčům ve flightu umožnit kontrolu zařízení, zda měří pouze vzdálenost. Měření jiných veličin je zakázané a jejich použití při hře znamená hráčovu diskvalifikaci v turnaji a jeho výsledek nebude započítán. Věříme, že budeme partou hráčů, kterým jsou pravidla nejcennější a sami budeme dbát, abychom je neporušovali. Jen tak můžeme mít radost ze hry a skvělý pocit z dobrého výsledku.
Pro výpočet stablefordových bodů budou použity dva vzorce (jeden pro muže a jeden pro ženy) tak, jak to udávají pravidla golfu a HCP systém EGA. To znamená, že při stejném HCP a výsledku muže a ženy budou počty STB rozdílné. Tyto faktory ovlivňují CR a SR (CR=Course Rating; SR=Slope Rating) pro každá odpaliště.

Rozhodčí:
Na jednotlivých turnajích nebudou přítomni rozhodčí, je třeba si ohlídat poctivost zapsaných výsledků ve flightu. V případě neshody flightu k řešení situace je možné dohrát danou jamku dvěma (či více) způsoby, zapsat do skorekarty všechny výsledky a po odehrání turnaje vyzvat zbylé přítomné hráče k diskusi o vzniklé situaci. Takto vytvořená "komise" rozhodne za pomoci pravidel golfu, místních pravidel a zdravého rozumu o tom, jaká situace byla zahrána správně a označí platný výsledek do skorekarty.

Doprava:
Každý z přihlášených hráčů se na hřiště dopraví na vlastní náklady. Doporučujeme domluvu s ostatními tak, aby nás tato série vyšla na co nejnižší náklady.

Startovné:
Startovné bylo stanoveno na 600,- Kč pro každého hráče na celou sérii (nemění se oproti loňskému ročníku). Další startovné se nebude hradit. Startovné je nutno uhradit před prvním turnajem nebo po dohodě s promotérem jinak. Bez zaplaceného startovného nebude hráči započítán výsledek a ten nezíská žádné body do série ani cenu za umístění (hráč bude ze série diskvalifikován).

Poplatky za turnaje:
Poplatky za turnaje, tzv. Fee, si hradí na každém turnaji každý hráč sám. Ve většině případů je s provozovatelem hřiště domluvena speciální cena pro naší sérii nebo se využívají slevové kupony. Ceny za jednotlivé turnaje budou vždy k dispozici na internetových stránkách série.

Ceny:
Ze startovného pořadatel zajistí věcné ceny pro každého zúčastněného hráče série a "putovní" pohár pro vítěze série, který bude umístěný v klubovně KHGCS. Povinnost zaplatit startovné má každý hráč, který se zúčastní byť jediného turnaje. Na jednotlivých turnajích nebudou udělovány žádné ceny.

Občerstvení:
Pořadatel nebude zajišťovat žádné občerstvení, každý hráč si jej zajistí dle vlastních potřeb na vlastní náklady.

Vyhlášení výsledků:
Celkové výsledky budou vyhlášeny po posledním (finálovém) turnaji na Janově, termín bude upřesněn.

Vložená soutěž "Pařan":
Účastníky soutěže se automaticky stávají všichni hráči, přihlášení do JTS 2024.
Každý účastník obdrží za každou jamku zahranou s výsledkem PAR nebo lepší (BIRDIE, EAGLE, ALBATROS - vztaženo k normě hřiště, nikoliv k osobnímu paru) 1 bod do celkového hodnocení soutěže.
Po ukončení série bude za vítěze prohlášen účastník, který v průběhu celé série získá nejvíce bodů. V případě rovnosti bodů u více účastníků, bude vítězem prohlášen účastník, který získá více bodů ve finálovém turnaji série "2024 The Big Finals". Pokud i v tomto případě bude mezi účastníky rovnost bodů, rozhodne mezi těmito účastníky rozehrávka na jamce č. 4 hřiště Janov po dohrání finálového turnaje. Rozehrávka bude na jamce č. 4 hřiště Janov hrána opakovaně do rozhodnutí. V případě účasti více než dvou účastníků v rozehrávce postoupí do další rozehrávky pouze účastníci s nejlepším výsledkem z právě dohrané jamky probíhající rozehrávky. Rozehrávka se hraje systémem "na rány".

Vložená soutěž "Brutální čistič":
Účastníky soutěže se automaticky stávají všichni hráči, přihlášení do JTS 2024.
V každém turnaji bude stanoveno pořadí hráčů dle dosažených výsledků. Výsledkem hráče je jeho součet BRUTTO STB + NETTO STB. Za umístění bude bodově ohodnoceno prvních 15 hráčů v pořadí a to následujícím způsobem: 20-17-14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 (tzn. že hráč, který se umístí na prvním místě získá 20 bodů, hráč na 15. místě 1 bod). V případě, že bude některé místo dělené, získávají hráči na děleném místě stejné bodové hodnocení (průměrný počet bodů pro počet hráčů a daná umístění, např. dva hráči obsadí 3. místo, pak oba obdrží 13 bodů - 14+12/2=13).

Vysvětlení:
NETTO STB jsou stablefordové body, jak je znáte (tj. hrajete proti svému hracímu (osobnímu) PARU jamky, resp. hřiště).
BRUTTO STB jsou stablefordové body, které se počítají stejně jako NETTO s tím rozdílem, že hrajete proti PARU jamky (resp. hřiště), nikoliv proti hracímu (osobnímu).
Např. hráč s hendikepem 17,5 (muž) má na Janově hrací hendikep 18 (tzn. na každé jamce má "k dobru" 1 úder oproti paru jamky). Tento hráč zahraje na jamce č. 1 (PAR3) výsledek 4. Získá tedy 2 NETTO "stejbly" a 1 BRUTTO "stejbl", celkem tedy pro hodnocení této soutěže 3 "stejbly". V případě, že by tento hráč zahrál výsledek 3, uhraje 3 NETTO "stejbly" a 2 BRUTTO "stejbly", celkem tedy 5 stejblů.
Po ukončení série bude za vítěze prohlášen účastník, který v průběhu celé série získá nejvíce bodů. Do celkového hodnocení se započítává 5 nejlepších výsledků. V případě rovnosti bodů u více účastníků, bude vítězem prohlášen účastník, který získá více bodů ve finálovém turnaji série. Pokud i v tomto případě bude mezi účastníky rovnost bodů, rozhodne mezi těmito účastníky rozehrávka na jamce č. 4 hřiště Janov po dohrání finálového turnaje. Rozehrávka bude na jamce č. 4 hřiště Janov hrána opakovaně do rozhodnutí. V případě účasti více než dvou účastníků postoupí do další rozehrávky pouze účastníci s nejlepším výsledkem z právě dohrané jamky probíhající rozehrávky. Rozehrávka se hraje systémem "na rány".

Závěrečné ustanovení:
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit propozice, termíny, systém hodnocení i jiné detaily série, ale má povinnost včas o této skutečnosti informovat všechny zúčastněné (buď e-mailem nebo vyvěšením na internetové stránky).