Provozní řád hřiště Janov

PROVOZNÍ ŘÁD GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ JANOV

Základní preambule

Účelem provozního řádu areálu golfového hřiště je jednoznačné určení práv a povinností členů domovského golfového klubu KHGCS, návštěvníků, pracovníků služeb, zaměstnanců areálu a vedení provozovatele areálu Klub hráčů golfu České Švýcarsko, spolek, vymezení prostor, objektů a vybavení, které jsou jeho součástí a způsob využití areálu s cílem dosažení maximální spokojenosti účastníků golfové hry.

VYMEZENÍ POJMŮ

1. PROSTORY
Golfovým areálem se rozumí 9ti jamkové hřiště (vymezené jeho hranicemi – ploty a hraničními kolíky), tj. odpaliště, dráhy, jamkoviště a ostatní plochy, dále pak cvičné plochy, vjezd na hřiště, komunikace, parkoviště a plochy pro další rozvoj areálu.

2. OBJEKTY
Objekty se rozumí budova restaurace (č.p. 233) a přilehlé terasy, hotel, přístřešek u drivingu, dočasné stavby – stan pro techniku u jamky č. 1 a objekt jímání vody.

3. VYBAVENÍ
Vybavením se rozumí všechny předměty, které jsou trvalou nebo dočasnou funkční součástí všech prostor a objektů. Formálně je vybavení k plochám a objektů přiřazeno inventárními seznamy.

4. NÁVŠTĚVNÍCI A UŽIVATLÉ SLUŽEB
Návštěvníky areálu se rozumí hráči golfu (včetně členů domovského klubu KHGCS) a jejich doprovod, návštěvníci restaurace, diváci, účastníci společenských akcí, pořádaných v areálu a turisté, využívající průchodu turisticky značené cesty areálem, zaměstnanci externích služeb, vykonávající v areálu sjednané dodávky zboží nebo služby.

5. ZAMĚSTNANCI
Zaměstnanci golfového areálu se rozumí pracovníci spolku KHGCS pracující na trvalý nebo částečný pracovní úvazek, kteří ke své činnosti využívají jednotlivé součásti golfového areálu.

PROVOZ AREÁLU

1. PŘÍSTUP PRO VEŘEJNOST
Areál je přístupný veřejnosti pouze v době určené provozovatelem areálu s výjimkou turisticky značené stezky (prochází severovýchodní částí areálu) a značené místní cesty, která vede od Selského dvora (objekt č.p. 31), podél dráhy č.3 a dále mezi drahami č.1 a 9 s napojením na turisticky značenou stezku – jsou přístupny celoročně. Při pohybu po těchto cestách je nutno dbát zvýšené opatrnosti, zvláště pak při probíhající golfové hře.

2. PROVOZNÍ DOBA GOLFOVÉ RECEPCE
Hlavní golfová sezóna je od květen do září.
V tomto období je golfová recepce otevřena denně od 8.00 do 20.00 hod.
V přechodném období, tj. v dubnu a říjnu
V tomto období je areál otevřen denně v závislosti na klimatických podmínkách, v době od 10.00 do 19.00 hod.
V zimním období, tj. od listopadu do března.
V tomto období je areál otevřen pouze o víkendech v závislosti na klimatických podmínkách, v době od 11.00 do 16.00 hod.
Provoz pro jednotlivé dny v době mimo hlavní sezónu stanovuje manažer hřiště a zveřejňuje prostřednictvím www stránek.
V den konání turnaje je otevřeno minimálně dvě hodiny před startem prvního hráče.
Zavírací doba může být operativně posunuta dle zájmu návštěvníků.

3. PROVOZNÍ DOBA HŘIŠTĚ A CVIČNÝCH PLOCH
je v hlavní sezóně a přechodném období od 7.00 hod. do soumraku v závislosti na aktuální situaci. Konkrétní zavírací hodiny určuje pro dané období manažer hřiště a otevírací doby je případně vyvěšena v recepci hřiště a na www stránkách.

4. ZVLÁŠTNÍ OMEZENÍ
V areálu je zakázáno volné pobíhání psů. Psi se mohou v rámci areálu pohybovat pouze po vymezených cestách a to na vodítku. Návštěvník si může vzít psa na vodítku i na cvičné plochy. Pes nesmí obtěžovat štěkáním a svým pohybem ostatní návštěvníky. Majitel psa je povinen uklidit jeho exkrementy. Vstup psů na terasu a do prostory hotelu Devítka a restaurace je povolen pouze po předchozím souhlasu pracovníků prostor hotelu Devítka a restaurace.
Manažer hřiště má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu, uzná-li to za vhodné vzhledem k zabezpečení ochrany zdraví a zamezení škod na majetku provozovatele areálu nebo třetích osob.
Manažer hřiště má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu také v případě, že tak stanoví smlouva s krátkodobým uživatelem hřiště s výjimkou veřejnosti, využívající turisticky značené cesty v areálu.

5. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ
Každý návštěvník hřiště a cvičných ploch s výjimkou uživatelů turistické a místní cesty je povinen se hlásit v recepci hřiště.
Návštěvník, který není účastníkem golfové hry a kterému nebylo dovoleno pracovníkem recepce doprovázet hráče při jeho hře, má zakázán vstup do hřiště a na cvičné plochy. Pokud zákaz poruší, činí tak na vlastní nebezpečí.
Návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek ve všech prostorách golfového areálu a dodržovat zákaz kouření ve vnitřních prostorách prostor hotelu Devítka a restaurace. Parkovat mohou pouze na vyhrazených plochách

6. POVINNOSTI HRÁČŮ
Hráči vstupující do hry musí být vhodně oblečeni, obecně jsou zcela zakázány kalhoty typu jeans, tepláky a u mužů T-shirts, tj. tričko bez límečku. Dovoleny jsou krátké kalhoty v délce těsně nad kolena a ženám trička bez límečku s krátkým rukávem, ale ne tzv. tílka.
Každý jednotlivý hráč musí být vybaven vlastními golfovými holemi v souladu s pravidly.
Hráč musí dále prokázat schopnost golfové hry HCP nebo tzv. místní herní způsobilostí pro golfové hřiště Janov. Výjimku pro hráče, který nesplňuje některou z uvedených podmínek může povolit pouze manažer hřiště v závislosti na momentální obsazenosti hřiště a doprovází-li při hře tohoto hráče jiný hráč s HCP 36 a nižším.
V případě, že hráčem je cizí státní příslušník nebo český státní příslušník, pobývající dlouhodobě v cizině, může být vpuštěn do hry i bez prokázání se HCP nebo zelenou kartou. Je-li jeho výkonnost podle uvážení manažera hřiště či marshalla nízká, může mu být hra odepřena s náhradou již uhrazené platby za hru.
Hráč je povinen prokázat se po celou dobu hry potvrzením o úhradě poplatku za hru, tzv. „green fee visačkou“. Pokud neprokáže provedení úhrady, může být manažerem hřiště nebo marshallem vyloučen z další hry bez náhrady.
Hráči jsou povinni dodržovat pravidla golfové hry, golfové etikety a místní pravidla. Při jejich opakovaném porušování má manažer hřiště nebo marshall právo ukončit okamžitě jejich hru bez náhrady.
Hráči musí brát zvláštní ohled na uživatele vymezených cest protínající areál a bezprostředně sousedících s areálem na jamkách číslo 5, 7, 8 a 9.
Hráči mohou dočasně parkovat ruční vozíky a odkládat své bagy pouze na určené místo před terasou prostor hotelu Devítka a restaurace.
Hráči nesmějí ke hře na hřišti používat míčky z driving range. Na cvičném jamkovišti je možno použít jak vlastní míčky, tak i míčky z driving range.
Na driving range je zakázáno sbírat odehrané míče a předvádět golf návštěvníkům nebo je učit, lze pouze se souhlasem provozovatele.
Přechodně (do zprovoznění cvičného jamkoviště na cvičné ploše) je pro trénink využíváno jamkoviště na drahách č.5 a 6. Hráči trénující na těchto jamkovištích, musí dát přednost hráčům hrajícím hřiště. S dostatečným předstihem musí z prostoru a bezprostředního okolí jamkoviště odstranit své míčky a části výstroje.
Hráči dávají při zahájení hry na jamce č.1 přednost hráčům vstupujícím tzv. do druhé devítky, činí-li tak bez přerušení hry a to pouze v případě, že není daný den uplatněn sytém rezervace TEE TIME.
Zásady golfové etiky při hře
– hráči dodržují sled jednotlivých jamek
– hráči neprovádí cvičné švihy na travnatých odpalištích
– hráči opravují po odehrání míče případné poškození dráhy (divot)
– po odehrání míče z pískové překážky hráči pečlivě uhrabou písek
– hráči pečlivě opraví stopy po dopadu míče na jamkoviště (pitch marks)
– hráči nevjíždějí ručními vozíky na jamkoviště a neodkládají zde ani své bagy a ostatní výstroj
– hráči se chovají tak, aby nedocházelo k poškozování vybavení hřiště a zařízení sloužících k orientaci
– hráči dodržují plynulost hry a časové limity
– maximální počet hráčů v jedné skupině jsou 4 osoby
– v případě bouřky platí přísný zákaz hry – informaci o přerušení hry podá hráčům správa hřiště

7. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU – SANKCE
Kontrolovat dodržování tohoto provozního řádu a souvisejících předpisů upravujících golfovou hru, jako jsou pravidla golfu, místní pravidla pro hřiště Janov a příslušná ustanovení soutěžního řádu ČGF, jsou oprávněni zaměstnanci provozovatele areálu, funkcionáři domovského klubu a pověření marshallové.
Nedodržení jednotlivých ustanovení provozního řádu ze strany hráčů je při prvním zjištění v méně závažných případech řešeno napomenutím a při zvláště hrubém nebo opakovaném porušení může být řešeno vykázáním z prostor hřiště bez náhrady uhrazeného hracího poplatku a u členů KHGCS pozastavením práva vstupu na hřiště po stanovenou dobu, o kterém rozhodne výbor klubu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email