Stanovy klubu

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Název, sídlo a trvání spolku

1.1. Klub hráčů golfu České Švýcarsko je právnickou osobou – spolkem – podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Jeho celý název je “Klub hráčů golfu České Švýcarsko, spolek”, dále je v textu těchto stanov používána pouze zkratka názvu “KHGCS”, případně klub.

1.2. KHGCS může zřizovat organizační jednotky, zakládat jiné právní subjekty nebo se dle těchto stanov stát součástí jiných právních subjektů.

1.3. Sídlem KHGCS je Janov 233, 405 02.

1.4. KHGCS je založen na dobu neurčitou.

2. Znak

2.1. Pro komunikaci navenek může KHGCS používat vlastní znak. Jeho případnou změnu schvaluje Valná hromada klubu.

2.2. Stávající znak klubu – podkladem je tmavě zelený čtverec, ve kterém je shora bílý nápis „Klub hráčů golfu“, pod ním žlutým písmem „České Švýcarsko“ a ve spodní polovině žlutý, vodorovně přerušovaný obrys Pravčické brány s vlajkou na grýnu nad pravým pilířem.

2.3. V žádném případě není povoleno používat znak v jiné formě, barvách či provedení, než bylo schváleno.

2.4. Každý člen KHGCS je oprávněn nosit nebo používat klubový znak tak, aby důstojně reprezentoval klub.

3. Cíl činnosti

3.1. Cílem činnosti KHGCS je vytvářet a zajišťovat podmínky pro provozování golfového sportu, včetně všech služeb, které jsou spojené s touto činností, a to v zájmu sportovního a společenského vyžití svých členů.

3.2. Dalším cílem činnosti KHGCS je podporovat a propagovat golfovou hru a její výuku se zaměřením na nové členy, a především na mládež.

4. Domovské hřiště

4.1. Domovským hřištěm KHGCS je golfové hřiště v obci Janov, které KHGCS užívá na základě smlouvy uzavřené s majitelem golfového hřiště.

II. ČLENSTVÍ

1. Podmínky pro získání členství v KHGCS

1.1. Členem KHGCS se může stát fyzická osoba, která splní následující podmínky:

1.1.1. Doručí písemnou a vlastnoručně podepsanou přihlášku do sídla KHGCS nebo některému z členů výboru. U nezletilé fyzické osoby podepisuje přihlášku její zákonný zástupce.

1.1.2. Zaváže se k dodržování stanov KHGCS podpisem přihlášky.

1.1.3. Uhradí vstupní poplatek do klubu a roční klubový poplatek (případně jeho alikvótní část, pokud vstupuje do klubu v rámci již běžící sezóny). Další možností je případně pouze roční hrací poplatek (viz bod 2.).

1.2. Výbor má právo přihlášku fyzické osoby odmítnout, a to i bez udání důvodů.

2. Členství

Plnoprávné členství s volebním právem lze nabýt postupem podle těchto stanov a zahrnuje tyto druhy:

– Domovské (vyjímečnou formou domovského členství je členství čestné).

– Nedomovské.

Výše uvedené typy členství se dále dělí podle věkové kategorie takto:

– Řádné členství dospělý/ senior.

– Dětské členství do 10 let/ 11 – 14 let/ 15 – 18 let.

– Studentské členství 19 – 24 let.

– Udržovací členství dospělý/senior.

– Roční členství se vstupním poplatkem.

– Roční členství bez vstupního poplatku.

2.1. Řádné členství

Toto členství v KHGC lze nabýt po dovršení věku 18 let postupem dle těchto stanov.

2.2. Členství mládeže

Toto členství lze nabýt nejpozději do 18 let věku postupem dle těchto stanov. U osob studujících nebo jinak se soustavně připravujících na budoucí povolání lze toto členství nabýt nejpozději do 24 let věku, rovněž postupem dle těchto stanov. Toto členství zaniká dnem dovršení věku 18 let a/nebo ukončením soustavné přípravy na budoucí povolání (studium), nejpozději však po dovršení 24 let věku. Studium nebo přípravu na budoucí povolání je třeba výboru KHGCS řádně a písemně prokázat.

2.3. Čestné členství

Udělení čestného členství v KHGCS schvaluje valná hromada na základě jednomyslně schváleného návrhu výboru osobám, které se významně zasloužily o rozvoj KHGCS. Čestný člen má stejná práva jako řádný člen a není povinen platit vstupní ani roční hrací poplatky.

2.4. Případné jiné druhy členství

Výbor může stanovit další druhy či formy členství a jim náležející práva a povinnosti.

3. Zánik členství, vystoupení, vyloučení a vyškrtnutí

3.1. Členství v KHGCS zaniká: úmrtím člena, zánikem členství u mládeže dle kap. II. čl. 2.bodu 2.2. těchto stanov, vystoupením nebo vyloučením.

3.2. Člen může ze spolku vystoupit. Musí tak učinit písemným prohlášením doručeným výboru nejpozději do 31.12. kalendářního roku. Takto učiněné vystoupení je platné a účinné od 1.1. roku následujícího.

3.3. Člen, který poruší stanovy spolku nebo předpisy a rozhodnutí orgánů KHGCS, nebo nedodržuje svoje závazky a povinnosti vůči KHGCS nebo porušuje golfová pravidla a etiketu, nebo svým jednáním poškozuje KHGCS a byl postupem dle kap. II. čl. 6 těchto stanov varován nebo byl varován se zákazem hry na golfovém hřišti nebo byl varován se zákazem vstupu do celého areálu KHGCS, může být rozhodnutím výboru ze spolku vyloučen. Rozhodnutí o vyloučení musí být písemné a odůvodněné a musí být doručeno doporučeně na adresu člena KHGCS, uvedenou v evidenci členů.

3.4. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen KHGCS odvolat do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to písemným a odůvodněným podáním doručeným výboru. O odvolání rozhoduje valná hromada. Výbor je povinen předložit odvolání k projednání na nejbližší valné hromadě. Rozhodnutí o vyloučení nabývá účinnosti dnem následujícím po uplynutí 15 denní lhůty k odvolání v případě, že odvolání nebylo včas podáno. V případě, že odvolání bylo podáno a valná hromada potvrdila rozhodnutí výboru o vyloučení, nabývá rozhodnutí o vyloučení účinnosti dnem následujícím po doručení rozhodnutí valné hromady o potvrzení rozhodnutí výboru.

3.5. Pokud člen nesplní svoji povinnost zaplacení členského poplatku, řídí se KHGCS postupem uvedeným v bodě 4.2.5.

3.6. Vystoupením nebo vyloučením není dotčena povinnost platby splatných poplatků a plnění dalších povinností vůči KHGCS.

3.7. Osoba, která vystoupila z KHGCS, nebo byla vyloučena, nemá žádné majetkové ani jiné nároky a práva vůči KHGCS.

4. Práva a povinnosti členů

4.1. Práva členů klubu:

4.1.1. Využívat golfové zařízení a klubové zázemí KHGCS dle provozního řádu.

4.1.2. Využívat zvýhodněných podmínek a služeb poskytovaných členům klubu.

4.1.3. Aktivně se účastnit sportovního a společenského života a akcí pořádaných KHGCS.

4.1.4. Předávat orgánům KHGCS podněty k činnosti klubu.

4.1.5. Být informován o činnosti klubu.

4.1.6. Využívat klubové informace zveřejňované na klubové vývěsce nebo na internetových stránkách klubu.

4.2. Povinnosti členů klubu:

4.2.1. Ctít a dodržovat golfová pravidla a zásady golfové etikety.

4.2.2. Řídit se stanovami KHGCS a respektovat provozní řád a jiné vnitřní předpisy a pokyny orgánů KHGCS.

4.2.3. Svým vystupováním a jednáním přispívat k dobrému jménu KHGCS.

4.2.4. Uhradit v řádném termínu členské klubové příspěvky ve stanovené výši.

4.2.5. Vzhledem k povinnosti úhrady ročních závazků k České golfové federaci (ČGF) a s odkazem na Registrační řád ČGF může mít hráčovo členství následující status:

– Platné (všechny závazky vůči klubu byly uhrazeny).

– Neplatné (závazky vůči klubu nebyly uhrazeny).

4.2.6. Chránit majetek KHGCS a golfové zařízení včetně jeho vybavení, které KHGCS využívá ke své činnosti, před poškozením, zničením či zcizením.

4.3. Členská práva a povinnosti mohou být vymezeny, omezeny nebo zrušeny jen na základě stanov. Práva a povinnosti členů mohou být také doplněny a upřesněny vnitřními předpisy a pokyny KHGCS schválenými příslušnými orgány.

5. Komunikace v rámci KHGCS

5.1. KHGCS může komunikovat směrem ke svým členům buď:

– písemnou formou na adresu, kterou člen uvedl v přihlášce.

– e-mailovou formou na mailovou adresu, kterou člen uvedl v přihlášce.

– v případě všeobecných informací si KHGCS vyhrazuje možnost informovat členy na klubové vývěsce v prostorách golfového zařízení či na svých internetových stránkách.

5.2. Členové mohou zasílat informace pro KHGCS na adresu jeho sídla v písemné formě nebo elektronickou cestou.

5.3. KHGCS bude nakládat s osobními údaji svých členů v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

6. Disciplinární pravomoc

6.1. Disciplinární pravomoc v rámci KHGCS vykonává výbor.

6.2. Členovi, který poruší stanovy spolku nebo předpisy a rozhodnutí orgánů KHGCS nebo nedodržuje svoje závazky a povinnosti vůči klubu nebo porušuje golfová pravidla a etiketu nebo svým jednáním poškozuje KHGCS, může být uděleno některé z těchto disciplinárních opatření:

6.2.1. Varování.

6.2.2. Varování se zákazem hry na golfovém hřišti.

6.2.3. Varování se zákazem vstupu do celého areálu KHGCS.

6.2.4. Vyloučení (o návrhu vyloučení rozhodne na základě jeho předložení Výborem nejbližší Valná hromada).

6.3. Disciplinární opatření se uděluje písemně se stručným odůvodněním. Zákaz hry a zákaz vstupu do celého areálu KHGCS může být udělen nejvýše v trvání tří měsíců.

III. ORGANIZACE

1. Orgány KHGCS

1) Valná hromada

2) Výbor

3) Dohadovací komise

2. Valná hromada

2.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada rozhoduje zejména v těchto věcech:

– O změnách a doplňcích stanov.

– Volí a odvolává členy výboru.

– Schvaluje roční zprávu a rozpočet.

– Schvaluje vstup KHGCS do jiných právních subjektů.

– Schvaluje vytvoření jiných právních subjektů a organizačních jednotek KHGCS.

– Rozhoduje o rozpuštění a ukončení činnosti KHGCS.

– Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena.

– Rozhoduje i v dalších věcech, pokud tak určují tyto stanovy nebo zákon.

2.2. Právo zúčastnit se valné hromady má každý člen klubu. Právo podílet se na rozhodování, tj. vznášet návrhy a uplatňovat hlasovací právo má každý řádný člen KHGCS s platným členstvím, který dovršil věku 18 let.

2.3. Valnou hromadu svolává výbor nejméně jedenkrát za rok. Výbor je dále povinen svolat valnou hromadu, pokud o to písemně požádají nejméně dvě pětiny všech členů KHGCS s hlasovacím právem nebo v případě rezignace nadpoloviční většiny členů výboru. Konání valné hromady musí být členům KHGCS oznámeno vhodným způsobem nejméně dva týdny před termínem stanoveným výborem.

2.4. Valná hromada rozhoduje hlasováním.

2.5. V rámci každé valné hromady je ustanovena návrhová a volební komise, pokud to odpovídá danému programu valné hromady. Každý program valné hromady musí být odsouhlasen nadpoloviční většinou přítomných členů (a to včetně doručených případných plných mocí k zastupování nepřítomných členů – viz bod 2.6.).

2.6. Člen KHGCS se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení jiným členem s hlasovacím právem na základě plné moci (dále přítomný člen).

2.7. K platnosti rozhodnutí valné hromady je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů KHGCS s hlasovacím právem podle shora uvedeného článku 2.2.

2.8. Z každé valné hromady je učiněn zápis, který se archivuje nejméně po dobu pěti let.

3. Výbor

3.1. Výbor je výkonným a statutárním orgánem KHGCS. Rozhoduje ve všech věcech nevyhrazených těmito stanovami k rozhodování valné hromady. Výbor především rozhoduje a řídí veškeré obchodní, sportovní a právní záležitosti spolku.

3.2. Výbor má 7 členů. Všech sedm členů má hlasovací právo. Výbor rozhoduje prostou většinou zúčastněných hlasů na řádně svolané schůzi výboru prezidentem nebo viceprezidentem výboru, případně pak alespoň čtyřmi členy výboru klubu.

3.3. Výbor vždy ustanovuje a volbou obsazuje tyto funkce:

3.3.1. Prezident

Prezident KHGCS řídí jednání výboru a zastupuje KHGCS navenek, a to ve všech věcech pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě nebo jiným orgánům nebo funkcionářům KHGCS.

3.3.2. Viceprezident

Viceprezident KHGCS zastupuje prezidenta a to ve všech věcech příslušejících prezidentovi KHGCS.

3.4. Výbor může ustanovit a volbou obsadit další funkce pro řádné fungování klubu, především pak managera klubu, který je plně zodpovědný za řízení provozu a hřiště.

3.5. Z činností spojených s výkonem funkcí v KHGCS jsou členové výboru osobně odpovědni výboru a valné hromadě.

3.6. Výbor je oprávněn určit v odůvodněných případech jiné rozdělení pravomocí a odpovědností v rámci výboru. Může ustanovit, jmenovat a pověřit určitými pravomocemi i další komise a jiné pomocné a poradní útvary.

3.7. O jednání výboru se pořizuje zápis. Zápisy se archivují nejméně po dobu pěti let.

3.8. Členové výboru jsou voleni valnou hromadou na období pěti let.

3.9. Funkce člena výboru zaniká:

a) Úmrtím.

b) Rezignací na funkci podanou písemnou formou.

c) Vyloučením z KHGCS dle kap. II. čl. 3 těchto stanov.

d) Odvoláním z výboru dle kap III. čl. 2.1. těchto stanov.

e) Uplynutím volebního období – v tomto případě však ne dříve než je provedena nová volba.

4. Dohadovací komise

4.1. Je zřizována pro koordinaci činností mezi KHGCS a majitelem golfového hřiště.

4.2. Členy této komise jsou členové výboru jako zástupci KHGCS a jednatelé za majitele golfového hřiště.

4.3. Její činnost se řídí smlouvou, která je uzavírána mezi KHGCS a majitelem golfového hřiště.

IV. HOSPODAŘENÍ A POPLATKY

1. Zásady hospodaření

1.1. KHGCS hospodaří jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou dle svého rozpočtu a s odpovědností za svoje závazky. Za svoje závazky ručí KHGCS výhradně do výše vlastního jmění, samostatně vyřizuje svoje daňové a poplatkové povinnosti.

1.2. Obchodním a účetním rokem je kalendářní rok.

2. Vstupní, členské a hrací poplatky

2.1. Výši a splatnost poplatků za přijetí do KHGCS (nabytí členství), ročních členských poplatků a hracích poplatků členů za užívání golfového hřiště stanoví vždy na roční období výbor KHGCS, a to odlišně pro jednotlivé kategorie členství (viz bod II.2).

V. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Podepisování a jednání za KHGCS

1.1. Za KHGCS podepisuje ve všech věcech jeho prezident nebo viceprezident.

1.2. Za KHGCS jedná ve všech věcech bud’ jeho prezident nebo viceprezident .

1.3. Výbor může písemnou plnou mocí zmocnit k podepisování a jednání za KHGCS v určité vymezené věci jinou fyzickou osobu.

2. Závěrečné ustanovení

2.1. Platnost a účinnost stanov.

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 28. 10. 2017 a nabyly účinnosti dnem registrace spolku u příslušného Krajského soudu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email